ТЕХНИЧКИ ОПИС  УЗ ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ЈАВНЕ ГАРАЖЕ

ОПШТИ ПОДАЦИ И ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК:

Инвеститор пројекта је ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПАРКИНГ СЕРВИС“ Чачак.

Пројектант је „ПРОЈЕКТНИ БИРО“ д.о.о., Чачак

Предмет пројектовања је израда Идејног решења јавне гараже на локацији у Чачку на делу КП бр.1017/1 КО Чачак а који је оивичен улицама Ломина (са источне стране ), Милете Ћурчића (са северне стране), Кужељева (са западне стране) и улицом Железничка (са јужне стране). Тренутно преко овако формираног дела парцеле односно простора будућег објекта пролази у правцу исток-запад улуца Браће Глишића која спаја у једном смеру саобраћаја улице Железничку и Милете Ћурчића. Овај део улице Браће Глишића остаје и након изградње објекта Јавне гараже у функцији на начин да се пројектованим решењем оформи саобраћајни пасаж у потребним габаритима из кога би се приступало улазима у јавну гаражу.

Сходно плану генералне регулације „Центар“ у Чачку планаирана је Јавна гаража спратности Пр + 3, са могућности израде и једне подземне етаже уколико геомеханички услови то дозвољавају.

Пошто поменута катастарска парцела обухвата шире подручје око локације која је предвиђена за изградњу јавне гараже, потребно је да инвеститор изради урбанистички пројекат на основу кога ће се извршити препарцелација односно цепање постојеће парцеле и део парцеле предвиђено планом за изградњу гараже оформити као посебну катастарску парцелу. Тек након ових активности и на основу катастарско топографског плана те новоформиране парцеле могуће је овај пројекат инплементирати у идејно решење које је потребно за издавање локацијских услова.

У делу објекта до висине пасажа а орјентисаном ка улици Кужељевој предвидјени су пословни садржаји. На крову гараже могуће је формирати још једну етажу са услужним садржајима чија би грађевинска линија била увучена у односу на основну градјевинску линију. Овај пројекат би послужио у првом за израду урбанистичког пројекта, а касније за разраду и израду потребне пројектне документације за добијање градјевинске дозволе.

Овај пројекат Јавне гараже урадјен је у складу са Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија и у том смислу класификован је у класу великих надземних отворених гаража.

Извод из Плана генералне регулације „Центар“ у Чачку

ЈП „ГРАДАЦ“ јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве – Чачак

 

Урбанистичка целина 5.6 – јавна паркинг гаража У непосредној близини аутобуског терминала, на ободу градског центра планирана је јавна вишеетажна паркинг гаража са пратећим садржајима у циљу превазилажења проблема паркирања у градском центру. Предвиђена је у складу са могућностима локације и у комбинацији са комерцијалним садржајима. У делу орјентисаном ка Улици Кужељевој предвидети пословни део објекта. Анализом локације и њених могућности за организовањем оваке врсте садржаја у комбинацији са пратећим комерцијалним садржајима добијен је оквирни број паркинг места од 320. Ова гаража је планирана са четири надземне (приземље и три спрата) и једном или више подземних етажа, уколико геомеханички услови дозвољавају. У приземљу објекат је подељен на два дела, обзиром на пролазак Улице браће Глишића. На крову гараже могуће је формирати још једну етажу са услужним садржајима (ресторан, кафе, и сл.) и кровном баштом, чија грађевинска линија би била увучена у односу на основну грађевинску линију. На кровној тераси је могуће предвидети паркирање на отвореном или зелену површину. За комплекс јавне паркинг гараже предвиђена је израда Урбанистичког пројекта.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

Пројектовани габарити објекта су 107,68м x 26,30м, висине до највише коте од 17,75м. Спратност објекта је Пр+3+кровна тераса. Укупна нето површина пројектованог објекта је 12459,60m2. Укупна бруто развијена површина приземља је 2721m2. Укупан пројектовани број паркинг места је 270.

Објекат јавне гараже је армирано-бетонска скелетна конструкција. Фундирање ће бити извршено на армирано-бетонској темељној плочи дп=50цм. Дубина фундирања износи -1,00m.

Вертикални конструктивни елементи су армирано бетонски стубови димензија Ø50цм за унутарње стубове односно дим 20/50цм за фасадне стубове и стубове око завојних комуникација гараже. Распоред стубова је усаглашен са важећим правилницима за саобраћајну комуникацију унутар јавнвих гаража.

Хоризонтални конструктивни елементи представљени су пуним армирано-бетонским крстасто армираним плочама дебљине 20цм и армирано-бетонским гредама дим 50/60цм односно 20/60цм за фасадне греде.

Фасадне зидове гараже формирају армиранобетонска парапетна платна висине 140цм док је остатак до спратне висине односно до рубних греда отворен. Тако формирана фасада јавне гараже има коефицијент односа отворене / затворене повшине од преко 40% па сходно  правилнику о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија пројектована јавна гаража класификована је у класу великих надземних отворених гаража.

На објекту су испројектована и два армирано бетонска језгра кружног попречног пресека спољашњег полупречника Р=380цм, дебљине зидова дз=20цм у чијим унутрашњостима су смештена два лифтовска окна, а у спољашњем делу око језгра се формирају армиранобетонске завојнице које служе за вертикалну комуникацију аутомобила измедју спратова јавне гараже. Спољашња завојница је одређена за пењање аутомобила и њен полупречник осовине је Рс=1090цм, док је унутарња завојница одређена за силазак аутомобила и њен полупречник осовине је Ру=675цм. Спратна висина на објекту је 320цм. Нагиб рампе (завојнице) за пењање је 7% и она се изводи у константном паду. Нагиб рампе за силазак је подељен на три дела . Први део силаска у дужини од 2,5м изводи се у паду од 6%, средњи други део дужине 24,60м изводи се у нагибу 12%, док се задњи трећи део у дужини од 2,5м изводи у нагибу од 6%.

Паркирање аутомобила биће остварено у три реда и то косо паркирање под углом од 60°. На основу тог параметра и на основу усвојеног меродавног возила (европски пропис 2010/2011) дужина =477цм, ширина=184цм, висина=167цм, одређена је ширина пролаза од 500цм односно ширина паркинг места од 530цм (управна ширина).

Кретање возила у гаражи обавља се у једном смеру и потребна је уградња светлосне сигурносне сигнализације.

Улазак и излазак у гаражу врши се из пасажа (улица Браће Глишић) која је једносмерна. Улазак у гаражу је први гледано у правцу кретања улицом а излазак је други у наставку улице.

Кота приземља гаражног дела је + 20цм у односу на коту улице која се усваја као релативна кота 0,00.

На задњој етажи у једном делу формира се паркинг простор а у другом делу ка улици Кужељевој пројектована су два пословно угоститељска објекта са отвореним терасама.

Кровна конструкција је пуна АБ плоча са хидроизолационим слојевима и иста покрива комплетан простор изнад саобраћајних рампи и вертикалних комуникација лифтова и степеништа , док се остатак паркиралишта на задњој етажи покрива само у делу три средња растера.

На кровној плочи биће монтирани соларни панели који ће служити за производњу аутономне електричне енергије чиме ће објекат у делу бити енергетски ефикасан.

У пословном делу објекта измедју пасажа (улица Браће Глишић) и улице Кужељеве у прве две етаже формира се пословни простор са уласком из правца улице Кужељеве и исти је опремљен са инсталацијама воде, канализације, електроинсталација и грејања. У истом половном делу само до пасажа формира се самоуслужна перионица аутомобила.

пројектант:

  Чкоњевић Љубиша дипл.инж.грађ.

Адреса: Ул. Цара Лазара бр.51 32102 Чачак, Србија

Тел: +381 32 5376 870

Факс: +381 32 5376 871

Бесплатан број за рекламације

0800-300-401

ЈКП Паркинг Сервис Чачак