ПОВЛАШЋЕНА ПАРКИНГ КАРТА

Лице које је власник или закупац стана, породичне стамбене зграде или пословног простора који се налази у једној од зона наплате паркирања и има пребивалиште односно обавља пословну делатност у наведеној непокретности, може јавна паркиралишта користити као повлашћени корисник у зони у којој се непокретност налази, уз плаћање накнаде за коришћење јавног паркиралишта у нижем износу од осталих корисника.

Лице може користити јавно паркиралиште као повлашћени корисник ако је власник или корисник по основу уговора о лизингу возила за које се издаје повлашћена паркинг карта.

На основу захтева са потребним захтевима, Предузеће издаје повлашћену паркинг карту која се може користити искључиво за возило за које је ова карта издата.

Повлашћена паркинг карта се не може издати за коришћење паркинг места у екстра зони.

Повлашћеном кориснику може се издати највише једна паркинг карта. Лицима која обављају пословну делатност издаје се повлашћена паркинг карта најмање на годину дана и под условом да унапред плате целокупан износ годишње накнаде за коришћење паркинг места, умањен за попуст од 20%.

Повлашћени корисници јавна паркиралиште могу да користе само по једном основу.

Више информација на телефон 032 5376-870

ПАРКИНГ КАРТА ЗА ВОЗИЛО ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Картицу за бесплатно коришћење паркинг места за возило лица са инвалидитетом могу да користе

  • лица којима су трајно оштећени екстремитети битни за управљање возилом,најмање 80%.
  • лица оболела од дистрофије,параплегије, квадриплегије и церебралне парализе
  • лица која имају губитак вида на оба ока – 100% односно смањење обостраног вида најмање 90%
  • лица која имају право на пратиоце или право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица, а којима је ово право утврђено решењем надлежног органа
  • лица која имају обољење бубрега које захтева трајну хемодијализу
  • војни инвалиди ( ратни и мирнодопски) од 1 до 4 групе и цивилни инвалиди рата од 1 до 4 групе

Лицу са инвалидитетом Предузеће издаје картицу за бесплатно коришћење обележених паркинг места, до краја текуће године, на основу писаног захтева, приложене медицинске документације и решења надлежног органа или комисије о утврђивању категорије инвалидности, степена оштећења органа или другог права.

Лицу са инвалидитетом издаје се картица  за бесплатно коришћење обележених паркинг места ако има пребивалиште у Чачку, власник је или корисник возила по основу уговора о лизингу и ако је возило регистровано у Чачку.

Изузетно картица за бесплатно коришћење обележеног паркинг места издаће се лицу ако је власник или корисник возила по основу уговора о лизингу родитељ, старатељ, хранитељ или дете овог лица.

Више информација на телефон 032 5376-870

РЕЗЕРВАЦИЈА ПАРКИНГ МЕСТА

Резервација паркинг места је коришћење одређеног, посебно обележеног или уређеног паркинг места на јавном паркиралишту, у временском периоду од најмање годину дана.

Резервацију паркинг места на јавном паркиралишту могу извршити физичка лица, правна лица и предузетници, на основу поднетог захтева.

Захтев за резервацију паркинг места подноси се Предузећу и треба да садржи: податке о подносиоцу захтева ( име и презиме, пребивалиште, односно пословно име и матични број за правно лице и предузетнике), предлог локације за резервисана паркинг места, број места за резервацију и време за које се тражи резервација.

На основу поднетог захтева, Предузеће одређује локације за резервисана паркинг места, број места и кориснике на јавним паркиралиштима, ако за то постоје саобраћајно-технички услови.

Резервација паркинг места не може бити одобрена, ако се тражено паркинг место налази у улици у којој је већ резервисано више од 50% расположивих паркинг места.

Више информација на телефон 032 5376-870