• Захтев за издавање месечне претплатне карте за физичко лице.
  • Услови за издавање паркинг карти:
    1. За возило станара и физичко лице
    - копија личне карте
    - копија саобраћајне дозволе или оверен купопродајни уговор за моторно вопзило
    Истовремено изјављујемо да смо сагласни и да прихватамо сваку промену цене коју ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак изврши у складу са позитивним прописима.
 

Верификација

Адреса: Ул. Цара Лазара бр.51 32102 Чачак, Србија

Тел: +381 32 5376 870

Факс: +381 32 5376 871

Бесплатан број за рекламације

0800-300-401

ЈКП Паркинг Сервис Чачак