Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Чачак основано је Одлуком о оснивању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак од 15. децембара 2008. године („Сл. Лист града Чачка бр.12/2008 и 15/2013) и уписано у Агенцији за привредне регистре под бројем БД.27110/2009 дана 27. марта 2009.године.Усаглашавање Одлуке о оснивању Скупштинa града Чачка извршила је у новембру 2016.године Бр.:06-236/16-I. Правни положај и статус предузећа је регулисан Оснивачким актом и Статутом.

Основна делатност предузећа одређена је шифром 5221- услужне делатности у копненом саобраћају, што подразумева регулисање стационарног саобраћаја у граду Чачку. Поред претежне делатности предузеће ће обављати и делатност 42.11-изградња путева и аутопутева и то бојење и обележавање ознака на путевима, постављање ограда и саобраћајних ознака и сл., односно означавање општинских путева и улица вертикалном и хоризонталном сигнализацијом , односно постављање сигнализације у редовним и привременим условима. Предузеће врши и наплаћује услуге паркирања моторних
возила на отвореним и затвореним паркиралиштима, као и услуге одношења неправилно паркираних и напуштених моторних возила. У надлежности предузећа су одржавање и обележавање паркиралишта.